RODO/ DOKUMENTY

ZASADY ORGANIZACYJNE I SANITARNO-HIGIENICZNE OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS STANU PANDEMII W ODK PUCHATEK :

zasady sanitarno-higieniczne

procedury

KLAUZULA INFORMACYJNA – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 1,38-500 Sanok, tel. 13 464 22 05, adres e-mail: sanocka_sm@polandmail.net i działający w jej strukturze Osiedlowy Dom Kultury „Puchatek”, 38-500 Sanok ul. Traugutta 9, tel: 134646135, 13464669,email: ssm.puchatek@gmail.com

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.czyzewski@gmail.com

3) Pani/Pana dane osobowe lub dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu uczestnictwa w zajęciach, przeglądach i konkursach prowadzonych przez Osiedlowy Dom Kultury „Puchatek” oraz w celu budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych lub dane osobowe Pani/Pana dziecka będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące partnerami organizowanych zajęć, przeglądów i konkursów.

5) Pani/Pana dane osobowe lub dane osobowe Pani/Pana dziecka przechowywane będą do momentu odwołania zgody.

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

8) Pani/Pana dane lub dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do państw trzecich.

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w organizowanych zajęciach, przeglądach i konkursach.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i/lub danych osobowych mojego dziecka, w tym danych osobowych wizerunkowych, w celu uczestnictwa w zajęciach, przeglądach i konkursach organizowanych przez Osiedlowy Dom Kultury „Puchatek” oraz w celu budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach.

Dane osobowe dziecka: ………………………………

Data i podpis …………………………………………….

 

Klauzula